Open Source Sofware

Pravidla soutěže - AQUAPALACE PRAHA

Pravidla soutěže

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

1. Organizátorem a pořadatelem „Velké letní soutěže“ je společnost GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, IČ: 276 42 127, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11435, jako provozovatel sportovně relaxačního centra s názvem Aquapalace Praha, nacházejícího se v Čestlicích, Pražská 138, PSČ 250 01 (dále jen „organizátor“).  Letní soutěž nepodléhá zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších přepisů.

2. Letní tipovací soutěž bude probíhat v termínu ode dne 1. června 2016 do dne 31. srpna 2016 na území České republiky, a může se jí zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let (dále jen „soutěžící“).

3. Pro účast ve Velké letní soutěži je nutné, aby se soutěžící zaregistroval vyplněním formuláře, který nalezne na webových stránkách www.aquapalace.cz, a tipnul si, "Kolik lidí nad 100 cm navštíví Vodní svět Aquapalace Praha v dne 1. června 2016" (vyjma dětí pod 100 cm). Každý soutěžící je oprávněn tipovat pouze jednou.

4. 10 soutěžících, jejichž odpovědi budou nejpřesnější, bude považováno za výherce ve Velké  letní  tipovací soutěži a budou odměněni hodnotnými cenami (dále též „výhra nebo výhry“). V případě shodné vítězné odpovědi, tj. odpovědi, která zakládá nárok soutěžícího na jednu z výše uvedených výher, bude za výherce odpovídající ceny považován ten soutěžící, jehož odpověď byla organizátorovi doručena dřív. Soutěžící  je povinen uvést do svého soutěžního formuláře svojí doručovací adresu, na které se zdržuje, a případně uvést kontaktní emailovou adresu a telefonní číslo, na kterém se zdržuje. Vyhodnocení Velké letní soutěže provede organizátor, který bude výherce ve Velké letní soutěži kontaktovat způsobem, který si soutěžící dobrovolně zvolil, tj. telefonicky a emailem na telefonní číslo a na emailovou adresu, které soutěžící uvedl do svého soutěžního formuláře, a v případě výherce první ceny, uvedené v bodu 4. těchto podmínek, písemně na uvedenou doručovací adresu výherce, a to nejpozději do 15 dnů od ukončení Velké letní tipovací soutěže. Výherci budou organizátorem prostřednictvím shora uvedeného kontaktu informováni o termínu a času předání a převzetí výher a pozváni na předání a převzetí výher, které se uskuteční v září/říjnu 2016 na jedné z akcí organizátora pořádané v Aquaparku Aquapalace Praha, kam organizátor zajistí výhercům volný vstup. Soutěžící, který se stane výhercem první ceny, uvedené v bodu 4. těchto podmínek, souhlasí a je srozuměn s tím, že v případě, že jeho odpověď bude v této soutěži vyhodnocena organizátorem jako vítězná a bude organizátorem řádně vyrozuměn o termínu a čase předání a převzetí výhry shora uvedeným způsobem, a přesto se k převzetí a předání výhry řádně nedostaví, jeho nárok k převzetí výhry v jarní tipovací soutěži zanikne. V případě, že se shora uvedený výherce první ceny řádně nedostaví k předání a převzetí výhry, platí, že první cena připadne ve prospěch výherce druhé ceny, uvedené v bodu 4. těchto podmínek. Platí, že u ostatních výherců cen v letní tipovací soutěži, kteří byli řádně vyrozuměni o termínu a času předání a převzetí výher, nezaniká jejich nárok k převzetí příslušné výhry, která jim bude odeslána poštovním dopravcem na doručovací adresu, uvedenou v soutěžním formuláři soutěžícího.

5. Z účasti ve Velké letní soutěži jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci.   V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem výše uvedené společnosti, výhra není platná a nelze jí předat.

 

Firma TEGOLA se zavazuje poskytnout hlavní cenu do Letní soutěže Aquapalace Praha za následujících podmínek:

1. Poskytnout výherci Letní soutěže Aquapalace Praha 2016 hlavní výhru v podobě střechy ze šindelů dle vlastního výběru výherce z předem dané nabídky TEGOLA a TEGOLA se na základě údajů o výherci, předaném nejpozději do 15.září 2016, spojí s výhercem a dohodne s ním podmínky předání výhry. TEGOLA se zavazuje učinit všechny potřebné kroky k vypořádání závazku vůči výherci nejpozději do 31.12.2016, pokud nezdokladuje Aquapalace Praha , že přes veškeré vynaložené úsilí bylo nedodržení lhůty předání výhry prokazatelně zaviněno na straně výherce, například neposkytnutím potřebné součinnosti. Součástí výhry – střechy – nejsou instalační a dokončovací práce.

2. TEGOLA se může dohodnout s výhercem na jiné formě splnění závazku vůči výherci, pokud s ní bude výherce písemně souhlasit a to pouze v níže vymezené variantě předání výhry:

a) Splnění závazku TEGOLA v ceně 150.000,- Kč, navýšené o další plnění ze strany TEGOLA. V takovém případě však rozdíl mezi cenou výhry a navýšenou cenou hradí plně výherce.

b) Výherce bude mít právo darovat výhru rodinnému příslušníku ne však nikomu dalšímu. Zároveň výherce nebude mít právo na uhrazení rozdílu částky v případě objednání šindelů na střechu v menší hodnotě než je 150 000 Kč (jedno sto padesát tisíc korun českých) včetně DPH podle aktuálního ceníku Tegola.

 

Závěrečná ustanovení

1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.

5. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby vítěz prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je osobou výherce a je starší 18 let. V případě že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.

6. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící, v případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na info@aquapalace.cz. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 31.8. 2016

 

V Praze dne 1. června 2016.

Organizátor soutěže,
společnost GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.

Sobota
Kalendář akcí více
10.12.2016