Open Source Sofware

Pravidla soutěže - AQUAPALACE PRAHA

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže „pozvi 10 kamarádů na party a vyhraj“

(dále jen „Pravidla“)

 

I. Pořadatel soutěže

Soutěž „pozvi 10 kamarádů na party a vyhraj“ (dále jen „Soutěž“) pořádá společnost GMF AQUAPARK PRAUGE, a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, IČO: 276 42 127, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 114 35 (dále též „pořadatel“ nebo „GMF“), která je provozovatelem sportovně relaxačního areálu AQUAPALACE PRAHA v Praze - Čestlicích za účelem marketingové podpory nabízených služeb.

 

II. Termín soutěže a podmínky Soutěže

Soutěž probíhá ode dne 16. července 2012 do dne 1. září 2012 (dále jen „Doba trvání Soutěže“).

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání Soutěže.

 

Podmínky účasti v Soutěži

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba, starší 18 let, splňující níže uvedené podmínky Soutěže, která přepošle jí pořadatelem zaslaný email pod názvem „pozvi své kamarády na párty“ deseti svým kamarádům a současně v kopii pořadateli na emailovou adresu desetkamaradu@aquapalace.cz (dále jenúčastník soutěže).

Podmínky Soutěže

Každé úterý pořadatel vylosuje 50 výherců, kteří získají vstupenku na Aquaparty, které  se konají od 18.7. do 1.9.2012 v prostorách areálu AQUAPALACE PRAHA v Praze - Čestlicích. Soutěžící v posledním týdnu soutěže získají 3 hodinovou vstupenku do vodního světa. Výherci budou pořadatelem o své výhře informování prostřednictvím emailu do pátku v týdnu, ve kterém proběhlo losování. Vstupenky na Aquaparty budou výhercům zasílány emailovou cestou. V případě, že nebude možné jednotlivým výhercům jejich výhru uvedeným způsobem doručit, jejich nárok na tuto výhru zaniká.     

Každý účastník Soutěže rovněž obdrží email potvrzující jeho účast v Soutěži (dále jen „potvrzující email“), který bude obsahovat jeho identifikační kód. Po vytisknutí a předložení tohoto emailu spolu s identifikačním kódem na kterékoliv pokladně v prostorách AQUAPALACE PRAHA v Praze – Čestlicích, získá účastník soutěže po zakoupení celodenní vstupenky do vodního světa ZDARMA celodenní vstup do saunové světa.

Každý účastník soutěže bude navíc automaticky zařazen do slosování o celoroční vstupenku do Vodního světa AQUAPALACE PRAHA v Praze – Čestlicích, které bude probíhat dne 17. září 2012 v prostorách AQUAPALACE PRAHA. Výherce bude o výhře informován pořadatelem telefonicky nebo prostřednictvím emailu do 21. září 2012. Slavnostní předání výhry proběhne po dohodě pořadatele s výhercem. Nedostaví-li se výherce k převzetí své výhry bez náležitě odůvodněné omluvy v domluvném termínu, jeho nárok na výhru zaniká.    

Fyzická osoba starší 18-ti let se může Soutěže zúčastnit opakovaně, vždy však musí splnit podmínku pro účast v této Soutěži, tj. přeposlat jí pořadatelem zaslaný email pod názvem „pozvi své kamarády na párty“  deseti svým kamarádům a současně v kopii pořadateli na emailovou adresu desetkamaradu@aquapalace.cz    

Účastník soutěže není oprávněn měnit textovou ani vizuální část emailu zasílaného pořadatelem pod názvem „pozvi své kamarády na párty“e Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele Soutěže a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této Soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké podle ust. § 116 a § 117 občanského zákoníku.

Ze Soutěže jsou dále vyloučeni všichni ti, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto Pravidlům nebo je poruší. Pořadatel Soutěže je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech účastníků soutěže, u nichž je dáno důvodné podezření, že v Soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze Soutěže ztrácí účastník soutěže nárok na předání výhry, a to bez náhrady.

Fyzická osoba starší 18 let svou účastí v Soutěži automaticky:

1. v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uděluje společnosti GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, IČ: 276 42 127, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11435, jako provozovateli Aquaparku AQUAPALACE PRAGUE v Čestlicích, pořadateli soutěže pozvi 10 kamarádů na party a vyhraj (dále jen „akce“) výslovný souhlas s pořízením podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů na akci, které se jej (jí) týkají nebo se týkají jeho (jejích) projevů osobní povahy, a s jejich volným použitím a šířením, a to bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu a rozsahu využití, bez jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli časového omezení,

a

2. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZOOU“), uděluje společnosti GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. a veškerým dalším subjektům z podnikatelské skupiny SPGroup a subjektům spolupracujícím se společností GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. na provozování Aquaparku AQUAPALACE PRAGUE v Čestlicích a hotelu AQUAPALACE HOTEL PRAGUE v Čestlicích (dále společně též jako „Správci“) výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a použitím jeho (jejích) poskytnutých osobních údajů, tj. zejména shora uvedených osobních údajů, pro účely zařazení do interní databáze zákazníků, dalšího kontaktu a propagace Aquaparku AQUAPALACE PRAGUE v Čestlicích a hotelu AQUAPALACE HOTEL PRAGUE v Čestlicích a jimi poskytovaných služeb, jako jsou, mimo jiné, informace o novinkách a akcích v Aquaparku AQUAPALACE PRAGUE v Čestlicích a hotelu AQUAPALACE HOTEL PRAGUE v Čestlicích, to vše po dobu dvaceti let od poskytnutí osobních údajů s tím, že je možné tento poskytnutý souhlas uvedený pod bodem 2. kdykoliv odvolat,

a

3. v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, uděluje společnosti GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. a veškerým dalším subjektům z podnikatelské skupiny SPGroup a subjektům spolupracujícím se společností GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. na provozování Aquaparku AQUAPALACE PRAGUE v Čestlicích a hotelu AQUAPALACE HOTEL PRAGUE v Čestlicích výslovný souhlas, aby mu (jí) byly v budoucnu zasílány na jeho elektronický kontakt pro elektronickou poštu všechny formy sdělení určených k přímé či nepřímé podpoře Aquaparku AQUAPALACE PRAGUE v Čestlicích a hotelu AQUAPALACE HOTEL PRAGUE v Čestlicích a poskytovaných služeb (obchodní sdělení), to vše s tím, že je možné tento poskytnutý souhlas uvedený pod bodem 3. kdykoliv odvolat, to vše bez nároku na jakoukoli odměnu či jinou úhradu ze strany společnosti GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.

Souhlasy udělené podle ustanovení bodu 1.,2. a 3. lze kdykoliv bezplatně písemně odvolat, a to buď elektronicky na adresu info@aquapalace.cz, nebo poštovní zásilkou na adresu GMF Aquapark Prague, a.s., Pražská 138, Čestlice, 251 01  Praha - východ.

Poučení podle ustanovení § 11 ZOOU: Účastník soutěže má právo požádat Správce o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, v případě zjištění nebo podezření, že Správci provádí zpracování osobních údajů způsobem, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, účastník soutěže může požádat Správce o vysvětlení a požadovat, aby Správci odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů účastníka soutěže. Bude-li žádost účastníka soutěže shledána oprávněnou, Správci odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Správci žádosti účastníka soutěže, má účastníka soutěže právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se může účastník soutěže obrátit i přímo.

 

III. Ostatní ustanovení a podmínky

GMF si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Soutěže, a to včetně jejího přerušení či ukončení.

GMF si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel v průběhu trvání Soutěže, a to i bez předchozího upozornění. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů.

Účastí v Soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhru v této Soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je pořadatelem stanovena.

GMF nenese odpovědnost za jakoukoli chybu, přerušení provozu a neoprávněný přístup na webové stránky www.aquapalace.cz, v důsledku čehož by mohlo dojít během Soutěže ke ztrátě informací a dat z databáze pořadatele, týkající se Soutěže.

GMF neodpovídá za úplnost výtahů z těchto Pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňována v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

Účastník soutěže souhlasí s tím, že se bude řídit rozhodnutími GMF, jež budou ve všech ohledech konečná a závazná. GMF si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení diskvalifikovat osobu, u které zjistí, že porušuje pravidla, průběh, výsledky či provozování soutěže nebo že jedná v rozporu s těmito Pravidly nebo se chová způsobem odporujícím dobrým mravům či rušivým způsobem nebo s cílem obtěžovat, napadat nebo ohrožovat jakoukoli jinou osobu nebo se chová způsobem, který by mohl ohrozit nebo poškodit dobrou pověst GMF. Jakýkoli úmyslný pokus poškodit nebo narušit legitimní chod Soutěže je porušením trestněprávních i občanskoprávních předpisů a pro takový případ si GMF vyhrazuje právo požadovat od takového soutěžícího náhradu veškerých škod jím způsobených.

 

V Praze dne 16.7.2012 

                                                                                              GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.

 

Čtvrtek
Kalendář akcí více
18.01.2018