Open Source Sofware

Herní plán - AQUAPALACE PRAHA

Herní plán

SOUTĚŽE  O NÁZVY NOVÝCH TOBOGÁNŮ V AQUAPALACE PRAHA 2014

1. V souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, výslovně uděluje společnosti GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, IČ: 276 42 127, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11435, jako provozovateli aquaparku AQUAPALACE PRAGUE v Čestlicích, pořadateli SOUTĚŽE O NÁZVY NOVÝCH TOBOGÁNŮ V AQUAPALACE PRAHA 2014 (dále jen „soutěž“) svolení k jakémukoli zachycení podoby jeho (její) osoby a k dalšímu šíření jakéhokoli zobrazení podoby jeho (její) osoby, tj. i obrazových záznamů a snímků jeho (její) osoby, a dále k zachycení zvukových záznamů na akci, které se jej (jí) týkají nebo se týkají jeho (jejích) projevů osobní povahy, a s jejich volným použitím a šířením, a to bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu a rozsahu využití, bez jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli časového omezení,

2. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZOOU“), uděluje společnosti GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., a veškerým dalším subjektům z podnikatelské skupiny SPGroup a subjektům spolupracujícím se společností GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., na provozování aquaparku AQUAPALACE PRAGUE v Čestlicích a hotelu AQUAPALACE HOTEL PRAGUE v Čestlicích (dále společně též jako „Správci“) výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a použitím jeho (jejích) poskytnutých osobních údajů, tj. zejména shora uvedených osobních údajů, pro účely zařazení do interní databáze zákazníků, dalšího kontaktu a propagace aquaparku AQUAPALACE PRAGUE v Čestlicích a hotelu AQUAPALACE HOTEL PRAGUE v Čestlicích a jimi poskytovaných služeb, jako jsou mimo jiné informace o novinkách a akcích v aquaparku AQUAPALACE PRAGUE v Čestlicích a hotelu AQUAPALACE HOTEL PRAGUE v Čestlicích, to vše po dobu dvaceti let od poskytnutí osobních údajů s tím, že je možné tento poskytnutý souhlas uvedený pod bodem 2. kdykoliv odvolat,

3. v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, uděluje společnosti GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., a veškerým dalším subjektům z podnikatelské skupiny SPGroup a subjektům spolupracujícím se společností GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., na provozování aquaparku AQUAPALACE PRAGUE v Čestlicích a hotelu AQUAPALACE HOTEL PRAGUE v Čestlicích výslovný souhlas, aby mu (jí) byly v budoucnu zasílány na jeho (její) shora uvedený elektronický kontakt pro elektronickou poštu všechny formy sdělení určených k přímé či nepřímé podpoře aquaparku AQUAPALACE PRAGUE v Čestlicích a hotelu AQUAPALACE HOTEL PRAGUE v Čestlicích a poskytovaných služeb (obchodní sdělení), to vše s tím, že je možné tento poskytnutý souhlas uvedený pod bodem 3. kdykoliv odvolat, to vše bez nároku na jakoukoliv odměnu či jinou úhradu ze strany společnosti GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.

Souhlasy udělené podle ustanovení bodu 1., 2. a 3. lze kdykoliv bezplatně písemně odvolat, a to buď elektronicky na adresu info@aquapalace.cz, nebo poštovní zásilkou na adresu GMF Aquapark Prague, a.s., Pražská 138, Čestlice, 251 01  Praha-východ .

Poučení podle ustanovení § 11 ZOOU: Máte právo požádat Správce o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů v případě zjištění nebo podezření, že Správci provádí zpracování Vašich osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat Správce o vysvětlení a požadovat, aby Správci odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů. Bude-li tato Vaše žádost shledána oprávněnou, Správci odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Správci Vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se můžete obrátit i přímo.

4. V elektronickém formuláři přihlášky do soutěže účastník musí účastník uvést všechny povinné údaje ve vyznačených kolonkách. Formulář přihlášky s nesprávně vyplněnými, neúplnými či nepravdivými údaji bude vyřazen z účasti v soutěžně vyřazení následného po udělení odměny. Těmito povinnými údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, věk, město trvalého bydliště účastníka a e-mailová adresa.

5. Soutěž je vyhlášena na období do 25. dubna 2014 včetně, na pozdější zaslané formuláře se soutěžní přihláškou  nebude brán zřetel. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na internetové stránce www.aquapalace.cz v sekci Aktuality a to nejpozději do 9.května 2014 u účastník soutěže (účastníci) bude (budou) vyzváni k převzetí ceny nejpozději do 31. května 2014.

6. Porota, jmenovaná generálním ředitelem GMF Aquapark Prague,  si vyhrazuje právo cenu v každé z obou kategorií neudělit, případně rozdělit mezi několik výherců. V případě shody navržených názvů u dvou či více účastníků soutěže je za rozhodný moment pro udělení ceny považováno datum přijetí elektronického formuláře na adrese www.soutez@aquapalace.cz , přičemž platí, že dříve zaslaný a porotou vybraný návrh názvu je určen jako vítězný.

7. Soutěže se smí zúčastnit pouze osoby s občanstvím České republiky, které v době odeslání elektronické přihlášky dovršily věk 15 let.

8. Zasláním elektronické přihlášky do soutěže účastník zároveň souhlasí s podmínkou, že odměna v soutěži je zároveň autorským honorářem za navržený název, a vzdává se zároveň jakýchkoli dalších nároků na autorskou odměnu  a zároveň uděluje právo k užití názvu tobogánu(ů)  společnosti GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., a k dalšímu šíření tohoto názvu(ů)  v jakémkoli zobrazení a podobě, tj. i obrazových záznamů a snímků a dále k zachycení zvukových záznamů a s jejich volným použitím a šířením, a to bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu a rozsahu využití, bez jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli časového omezení.

9. Odměnou v soutěži se rozumí odměna pro vítězný návrh názvu tobogánu , určený porotou, pro První tobogán a Druhý tobogán. Jeden účastník soutěže může zvítězit v jedné či obou kategoriích a má v takovém případě nárok na obě první ceny, pokud splnil všechny další výše uvedené náležitosti soutěže.

10. Proti rozhodnutí poroty se mohou účastníci odvolat a to nejpozději do 14 dnů od verdiktu poroty, vyhlášeného na internetové stránce www.aquapalace.cz. Odvolání musí být v písemné formě zasláno k rukám generálního ředitele GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, IČ: 276 42 127. Generální ředitel rozhodne do jednoho měsíce od přijetí písemného odvolání o oprávněnosti odvolání. Rozhodnutí generálního ředitele je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Úterý
Kalendář akcí více
12.12.2017