Open Source Sofware

Facebook soutěž - AQUAPALACE PRAHA

Facebook soutěž

Pravidla soutěží pro Facebook

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je GMF AQUAPARK PRAGUE, a. s., se sídlem Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 1, 110 00, IČ: 27642127, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11435 (dále jen „organizátor“).

2. Doba platnosti soutěže

Soutěž bude probíhat od 23.9 do 26. 9. 2016 do 12:00.

Vítěz bude vyhlášen dne 26.9.2016 do 18:00.

3. Působnost pravidel

Tato pravidla se vztahují výlučně na soutěž, tak jak je uvedena v bodech 1 a 2 těchto pravidel.

4. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou pro případné výhry na území České republiky. Pro účast v soutěži je podmínkou mít zřízený profilový účet na sociální sítí www.facebook.com (dále jen „účastník“).

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci GMF AQUAPARK PRAGUE, ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena nebude této osobě předána. Každý účastník může vyhrát pouze jednou.

5. Pravidla soutěže

Úkolem účastníků soutěže je tipovat pod soutěžním příspěvkem správnou odpověď na soutěžní otázky. Charakter soutěže ji tipovací, dostupné informace vztahující se k soutěžním otázkám na www.aquapalace.cz a www.fitnessaquapalace.cz jsou pouze orientační. 

Výhry do soutěže jsou:

1x SPA procedura Rassoul pro 2 osoby.

Oceněn bude 1 vybraný soutěžící, který správně odpoví na soutěžní otázku, nebo svým tipem bude nejblíže správné odpovědi a uveřejní svou odpověď do komentáře pod příspěvek se soutěží umístěný na profilu organizátora na sociální síti www.facebook.com/Aquapalace.Praha

V případě shodných, správných odpovědí soutěžících, určí pořadí vítěze čas, ve kterém byla odpověď vložena (dřívější čas vyhrává).

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí, Facebook je také kompletně osvobozen od závazků každým účastníkem. Soutěže se každý účastník může zúčastnit soutěže pouze jednou se svým vlastním profilem na sociální síti www.facebook.com. Právo na výhry nelze převést na jinou osobu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

Podmínkou získání výhry je:
i. Uvedení správných a úplných kontaktních údajů na dotaz pořadatele.
ii. Správně odpovědět na soutěžní otázku nebo být se svým tipem nejblíže správné odpovědi.

6. Oznámení výherců, výhry

Jméno výherce bude oznámeno na profilovém účtu organizátora soutěže na sociální síti www.facebook.com/Aquapalace.Praha/ dne 26.9. den do 18:00h, a zároveň bude tento výherce o své výhře informován prostřednictvím emailové adresy, kterou má uvedenou na svém profilu na sociální síti www.facebook.com.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo předem vybrat jednotlivé výhry, kdy účastník soutěže souhlasí zapojením do soutěže s tím, že nemá právo nárokovat si jinou výhru, než která mu bude přidělena nebo která je uvedena v pravidlech soutěže. Organizátor soutěže je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení a město bydliště výherce na svých profilech na sociálních sítích, popř. webových stránkách.

V případě, že výherce soutěže nebude na upozornění o své výhře reagovat do 31 dnů po odeslání vyrozumění, vyhrazuje si organizátor právo předání výhry odmítnout.

Výhry budou jednotlivým výhercům odeslány nejpozději do 31 dnů od vyhlášení vítězů, a to na adresy sdělené prostřednictvím profilového účtu na sociální síti www.facebook.com nebo prostřednictvím emailové adresy, prostřednictvím kterých se stal účastník soutěže jejím výhercem.

7. Osobní údaje

1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele nebo dodavatele hlavní ceny, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele nebo dodavatele hlavní ceny a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je provozovatel GMF AQUAPARK PRAGUE, se sídlem Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 1, 110 00, IČ: 27642127, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11435 (dále jen „organizátor“).

2. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.

3. Soutěžící má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě podezření z porušení svých práv.

4. Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem některé z cen, vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové či audiovizuální reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných, případně elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem a s využitím k propagačním účelům.

8. Závěrečná ustanovení

1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.

5. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby vítěz prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je osobou výherce a je starší 18 let. V případě že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.

6. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravovaná společností Facebook, Inc nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc nebo Facebook Ireland Limited.

7. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící, v případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na facebookovou stránku Aquapalace Praha.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 26.9. 2016

Čtvrtek
Kalendář akcí více
18.01.2018